Artykuł sponsorowany

Jakie czynności może wykonać komornik?

Jakie czynności może wykonać komornik?

Komornik sądowy to osoba, która ma za zadanie egzekwowanie należności na rzecz wierzyciela od dłużnika. W Polsce komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, co oznacza, że mają szerokie uprawnienia, ale też obowiązki. Czy wiesz, jakie czynności może wykonać komornik? W tym artykule przyjrzymy się trzem kluczowym obszarom działania komornika.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Głównym zadaniem komornika jest egzekwowanie świadczeń pieniężnych. Oznacza to, że komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika, jego rachunek bankowy czy inne środki finansowe. Komornik może również zająć nieruchomości, pojazdy czy inne wartościowe przedmioty należące do dłużnika. W przypadku zajęcia wynagrodzenia istnieją jednak pewne ograniczenia - komornik nie może zająć całej pensji dłużnika, a jedynie jej część, która przekracza tzw. kwotę wolną od potrąceń.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Komornik może również egzekwować świadczenia niepieniężne, takie jak np. obowiązek wydania rzeczy czy przeniesienia własności na rzecz wierzyciela. W przypadku egzekucji tego rodzaju świadczeń komornik może wejść na teren nieruchomości dłużnika, zabezpieczyć przedmioty będące przedmiotem egzekucji, a nawet zorganizować ich sprzedaż na licytacji. Komornik ma także prawo do wszczęcia postępowania w celu ustalenia, czy dłużnik rzeczywiście jest właścicielem przedmiotu egzekucji.

Przymusowe opróżnienie lokalu

W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku opróżnienia lokalu, komornik może przystąpić do przymusowego opróżnienia. Przeważnie dotyczy to sytuacji, gdy dłużnik nie opuszcza mieszkania pomimo orzeczenia sądu o eksmisji. Komornik ma wówczas prawo wejść do lokalu, usunąć dłużnika oraz jego rzeczy i przekazać lokal wierzycielowi lub nowemu najemcy. W trakcie przymusowego opróżnienia komornik może korzystać z pomocy policji oraz innych służb. Podsumowując, komornik sądowy ma szerokie uprawnienia w zakresie egzekwowania należności od dłużników. Jednak warto pamiętać, że działania komornika są ściśle określone przez prawo, a dłużnik ma prawo do ochrony swoich podstawowych praw i wolności. Jeśli masz wątpliwości co do działań komornika, warto skonsultować się z prawnikiem lub poradnią prawną.